18.12.16

Derveni Papyrus : Col. II G 8, G 7, G 15, G 6, G 5, H 7

The Digital Edition of the Derveni Papyrus

Derveni Papyrus
 Col. II
G 8, G 7, G 15, G 6, G 5, H 7 
K. Tsantsanoglou and G.M. Parássoglou Edition

1

1
1
ωι̣
Ἐ̣ριν
ν̣ιδτιμῶσιν̣ 
5α̣υ̣δ̣α̣ρ̣α.ο̣αὶ στα̣γόσιν̣ έον̣
Δ̣ά̣ν̣τ̣α να̣τ̣ους τιμὰς ρὴ
τ̣ίδι νε̣ῖμ̣ ἑκάστος ὀρ̣̣ν̣ί̣θ̣ε̣ιόν τι
κα̣ ἐ̣π̣έθηκεοστος τῆ̣ι̣ μ̣ουσ̣ι̣κῆι.
 τὰ σημαι ̣c̣τ̣υτο̣
10c̣των κατ ̣ε̣
μ̣ως̣ ε̣π

ει̣
— — —

Source/Photo/Bibliography
Betegh, G. (2004). The Derveni Papyrus: Cosmology, Theology and Interpretation. Cambridge University Press.
K. Tsantsanoglou
G.M. Parássoglou
Ideas Roadshow. (2013). The Derveni Papyrus - A conversation with Richard Janko. 
Janko, R. (n.d.). Reconstructing (Again)the Opening of the Derveni Papyrus. 
Bernabé, Alberto, "The Derveni theogony: many questions and some answers", HSCPh 103, 99-133.
Gábor Betegh, 2004. The Derveni Papyrus: Cosmology, Theology and Interpretation (Cambridge University Press). A preliminary reading, critical edition and translation. ISBN 0-521-80108-7. ([1])
Richard Janko's Review of Betegh 2004
Richard Janko. “The Physicist as Hierophant: Aristophanes, Socrates and the Authorship of the Derveni Papyrus,” Zeitschrift fur Papyrologie und Epigraphik 118, 1997, pp. 61–94.
Janko, Richard, “The Derveni Papyrus (Diagoras of Melos, Apopyrgizontes Logoi?): a New Translation,” Classical Philology 96, 2001, pp. 1–32 .
Janko, Richard, “The Derveni Papyrus: An Interim Text,” Zeitschrift fur Papyrologie und Epigraphik 141, 2002, pp. 1–62.
Laks, André, “Between Religion and Philosophy: The Function of Allegory in the Derveni Papyrus”, Phronesis 42, 1997, pp. 121–142.
André Laks and Glenn W. Most, editors, 1997. Studies on the Derveni Papyrus (Oxford University Press).(books.google.)
Most, Glenn W., “The Fire Next Time. Cosmology, Allegories, and Salvation in the Derveni Papyrus”, Journal of Hellenic Studies 117, 1997, pp. 117–135.
K. Tsantsanoglou, G.M. Parássoglou, T. Kouremenos (editors), 2006. "The Derveni Papyrus" (Leo. S. Olschki Editore, Florence [series Studi e testi per il "Corpus dei papiri filosofici greci e latini, vol. 13]). ISBN 88-222-5567-4.
Richard Janko's Review of Tsantsanoglou, Parássoglou, & Kouremenos 2006;Tsantsanoglou, Parássoglou, & Kouremenos' Response to Janko; Janko's Response
Muellner, L., Nagy, G., Papadopoulou, I. (2015). The Derveni Papyrus: An Interdisciplinary Research Project. http://chs.harvard.edu
Pearse, R. (2006). The Derveni Papyrus (PDerveni). 
Pearse, R. (2012). An Online Version of the Derveni Papyrus. 
UPI (2006). ‘Oldest’ Papyrus is Finally Decoded..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Popular Posts Of The Week

Αναγνώστες

Translate

... ---------------------------------------------------------------------------