18.12.16

Derveni Papyrus : Col. V G 12, G 1, H 2, F 5a, F 12, F 13, F 11, G 10, G 3

The Digital Edition of the Derveni Papyrus

Derveni Papyrus
Col. V 
G 12, G 1, H 2, F 5a, F 12, F 13, F 11, G 10, G 3 
K. Tsantsanoglou and G.M. Parássoglou Edition

1

η̣δε ̣
χρηριαζομ ̣ο̣ι̣.ε̣
χ̣ρ̣ησ̣ηρ̣ιάζον ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ι
αὐ̣τοῖς πάριμεν̣ ν̣τεῖον ἐπερ̣τ̣ήσ̣
5τῶν μαντευομένω̣ν̣ εκεν, εἰ θέμι ̣ ̣ η̣δ̣α̣
ἆ̣ρ̣' ᾍδου δεινὰ τί ἀπ̣ιστοῦσι; οὐ γινώσ̣ν̣ύ̣πνια
ο̣ὐδὲ τῶν ἄλλων πρ̣αγμάτων ἕκαστ̣, δ̣ιὰ ποίω̣ν ἂν
π̣α̣ρ̣α̣δειγμάτων π̣στεύοιεν; ὑπό  ἁ̣μαρτ[ί]ης̣
κ̣αὶ ῆς ἄλλης ἡδονς̣ νενικημέν̣ μ̣α̣ν̣θ̣υ̣σιν
10 π̣ιστεύουσι. ἀστίη δὲ κἀμα̣
ν̣θάνωσι μη̣ὲ γινώκ̣ωσ
σ̣ιν καὶ ὁρ
ην ἀπιστί
 φαίνεται̣ 
— — —

Source/Photo/Bibliography
Betegh, G. (2004). The Derveni Papyrus: Cosmology, Theology and Interpretation. Cambridge University Press.
K. Tsantsanoglou
G.M. Parássoglou
Ideas Roadshow. (2013). The Derveni Papyrus - A conversation with Richard Janko. 
Janko, R. (n.d.). Reconstructing (Again)the Opening of the Derveni Papyrus. 
Bernabé, Alberto, "The Derveni theogony: many questions and some answers", HSCPh 103, 99-133.
Gábor Betegh, 2004. The Derveni Papyrus: Cosmology, Theology and Interpretation (Cambridge University Press). A preliminary reading, critical edition and translation. ISBN 0-521-80108-7. ([1])
Richard Janko's Review of Betegh 2004
Richard Janko. “The Physicist as Hierophant: Aristophanes, Socrates and the Authorship of the Derveni Papyrus,” Zeitschrift fur Papyrologie und Epigraphik 118, 1997, pp. 61–94.
Janko, Richard, “The Derveni Papyrus (Diagoras of Melos, Apopyrgizontes Logoi?): a New Translation,” Classical Philology 96, 2001, pp. 1–32 .
Janko, Richard, “The Derveni Papyrus: An Interim Text,” Zeitschrift fur Papyrologie und Epigraphik 141, 2002, pp. 1–62.
Laks, André, “Between Religion and Philosophy: The Function of Allegory in the Derveni Papyrus”, Phronesis 42, 1997, pp. 121–142.
André Laks and Glenn W. Most, editors, 1997. Studies on the Derveni Papyrus (Oxford University Press).(books.google.)
Most, Glenn W., “The Fire Next Time. Cosmology, Allegories, and Salvation in the Derveni Papyrus”, Journal of Hellenic Studies 117, 1997, pp. 117–135.
K. Tsantsanoglou, G.M. Parássoglou, T. Kouremenos (editors), 2006. "The Derveni Papyrus" (Leo. S. Olschki Editore, Florence [series Studi e testi per il "Corpus dei papiri filosofici greci e latini, vol. 13]). ISBN 88-222-5567-4.
Richard Janko's Review of Tsantsanoglou, Parássoglou, & Kouremenos 2006;Tsantsanoglou, Parássoglou, & Kouremenos' Response to Janko; Janko's Response
Muellner, L., Nagy, G., Papadopoulou, I. (2015). The Derveni Papyrus: An Interdisciplinary Research Project. http://chs.harvard.edu
Pearse, R. (2006). The Derveni Papyrus (PDerveni). 
Pearse, R. (2012). An Online Version of the Derveni Papyrus. 
UPI (2006). ‘Oldest’ Papyrus is Finally Decoded..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Popular Posts Of The Week

Αναγνώστες

Translate

... ---------------------------------------------------------------------------