29.1.17

Ο µύθος του Αιγέα

Στο μύθο του Αιγαία του μυθικού βασιλιά της Αθήνας μαθαίνουμε οτι όταν ο Θησέας , έφυγε για την Κρήτη με σκοπό να σκοτώσει τον Μινώταυρο, του ζήτησε αν είχε καταφέρει να επιζήσει από το Λαβύρινθο,να αλλάξει τα πανιά του πλοίου του στην επιστροφή,.Ο Θησέας ταξίδεψε για την Κρήτη με μαύρα πανιά. Το σημάδι ότι σκότωσε τον Μινώταυρο θα ήταν να έχει άσπρα πανιά το πλοίο στην επιστροφή.Ο Αιγαίας, σύμφωνα πάντα με το μύθο, περίμενε στο Σούνιο να επιστρέψει ο γιος του από την Κρήτη και να μπορεί να δει το πλοίο από μακριά.Όμως, ο Θησέας, παρ’ ότι είχε σκοτώσει τον Μινώταυρο, ξέχασε να αλλάξει τα πανιά. Είδε ο Αιγαίας το καράβι να επιστρέφει με μαύρα πανιά και νόμισε ότι το ταυροκέφαλο τέρας είχε εξοντώσει τον Θησέα. Με αυτή τη σκέψη, χωρίς να περιμένει να προσεγγίσει το καράβι στην ακτή, έπεσε από τους βράχους του Σουνίου στη θάλασσα και πνίγηκε. Έκτοτε, η θάλασσα λέγεται Αιγαίο.
Ο μύθος του Ευριπίδη
Διαβάστε όλη την εργασία παρακάτω
Πηγή/Φωτογραφία/Βιβίογραφία
Adkins, A.W.H. (1960), Merit and Responsibility. A Study in Greek Values.
Oxford, Clarendon Press.
Adkins, A.W.H.(1972), Moral Values and Political Behaviour in Ancient
Greece. From Homer to the End of Fifth Century. Chatto & Windus,
London.
Αélion, R. (1986), Quelques grands mythes héroiques dans l‟ œuvre d‟
Euripide. Paris.
Alfieri, N. (1966), ―Da Spina: un nuovo vaso con il mito di Egeo e Medea‖ in
Mélanges d'archéologie et d'histoire offerts à André Piganiol / édités
par Raymond Chevallier, Paris: S.E.V.P.E.N.
Allan, W. (2008), Euripides Helen, Cambridge Univ. Press
Allen, J.T.-Italie, G.(1970), A Concordance to Euripides, Groningen &
Collard, C.
 (1971), Supplement to the Allen-Italie Concordance to Euripides,
Groningen
Aλνπάξ, Φ. Υ.(1998), Ζ έλλνηα ηνπ πινύηνπ ζηηο ηξαγσδίεο ηνπ Δπξηπίδε.
Γηδαθη. δηαηξηβή, Ησάλληλα.
Appleton, R.B. (1920), ―The Deus ex Machina in Euripides‖. The Classical
Review 34, 10-14.
Αrafat, K.W.(K.W.A.),The Oxford Classical Dictionary 20033
, edit. by
S.Hornblower and A.Spawforth, Oxf.Univ.Press, ι.Theseus.
Arnott, W.G. (1996), Alexis, The Fragments, A Commentary. Cambridge
Univ. Press.
Bain, D. (1982), ―Euripides' Treatment of Myth‖. The Classical Review 32, 2 ,
136-137.
Barlow, S.A. (1995), ―Euripides Medea: Α Subversive Play‖ in Stage
Directions. Essays in Ancient Drama in Honor of E.W. Handley. Edited
by Alan Griffiths, Institute of Class. Studies, Univ. of London School of
Advanced Studies.
Barrett, W.S. (1964), Hippolytos edit. with introduction and commentary,
Clarendon Press, Oxford.
Barrett, J. (2002), Staged Narrative. Poetics and the Messenger in Greek
Tragedy. University of California Press, Berkeley, Los Angeles,
London.
Belfiore, E. (2000), Murder among Friends.Violation of Philia in Greek
Ttragedy, Oxford-New York.
Boegehold, A.L. (1999), When a Gesture was Expected. A Selection of
Examples from Archaic and Classical Greek Literature. Princeton
University Press, Princeton, New Jersey.
Boer, W. Den (1969), ―Theseus: The Growth of a Myth in History‖, Greece &
Rome 16,1, 1-13.
84
Bryant, J.M. (1996), Moral Codes and Social Structure in Ancient Greece. A
Sociology of Greek Ethics from Homer to the Epicureans and Stoics.
State Univ. of New York Press.
Bremer, J.M. (1986), ―Why Messenger-Speeches?‖, ζην Miscellanea Tragica
in Honorem J. C. Kamerbeek. Collegerunt J. M. Bremer, S. L. Radt,
C. J. Ruijgh, 29-48, Amsterdam.
Brooks, R.A. (1984), Ennius and Roman Tragedy. New Introduction By K.J.
Reckford, Ayer Company, Publishers INC, Salem, New Hampshire.
Buchwald, W. (1939), Studien zur Chronologie der attischen Tragödie 455
bis 431. Weida i. Thür. [θξηηηθή Pickard-Cambridge, A. W. (1939), The
Classical Review 53, 216].
Burian, P. (2007), ―Πψο έλαο κχζνο γίλεηαη κχζνο ηξαγσδίαο: ε δηακφξθσζε
ηεο ηξαγηθήο πινθήο‘‘ ζηνλ Οδεγό γηα ηελ Αξραία Διιεληθή Σξαγσδία
απ‟ην Παλεπίζηήκην ηνπ Καίκπξηηδ, επηκ. Easterling, P.E., κηθξ.-
επηκέιεηα Λ.Ρφδε- Κ.Βαιάθαο, Παλ/θέο εθδφζεηο Κξήηεο, Ζξάθιεην.
Burian, P. (2007), Euripides Helen. With Introduction, Translation and
Commentary. Aris & Philips Classical Texts.
Burnett, A. P. (1962), ―Human Resistance and Divine Persuasion in
Euripides' "Ion", Classical Philology 57, 2, 89-103.
Burnett, P.A. (1971), Catastrophe Survived. Euripides Plays of Mixed
Reversal. Oxford.
Cairns, D. (2010), Ζζηθέο Αμίεο, ζην ΋ςεηο θαη Θέκαηα ηεο Αξραίαο Διιεληθήο
Σξαγσδίαο, 31 εηζαγσγηθά δνθίκηα, κε 14 εηθόλεο εληόο θεηκέλνπ,
Justina Gregory, 422-444. Mηθξ Μ. Καίζαξ, ΋. Μπεδαληάθνπ, Γ.
Φηιίππνπ. Δπηκ. Γ. Ηαθψβ.
Cameron, A. (1995), Callimachus and His Critics. Princeton, New Jersey.
Campbell, J. (2001), Ο Ήξσαο κε ηα ρίιηα πξόζσπα, κηθξ Θ. ΢ηαθαξίθαο.
Ηάκβιηρνο, Αζήλα.
Chandler, L. (1926), ―The North-West Frontier of Attica‖.The Journal of
Hellenic Studies 46, 1, 1-21.
Clark, C. (2003), ―Minos Touch and Theseus' Glare: Gestures in Bacchylides
17‖, Harvard Studies in Classical Philology 101, 129-153.
Collard, C. (1978), ―Irony and Euripides: Ironic Drama: A Study of Euripides'
Method and Meaning by Philip Vellacott.‖ The Classical Review 28,
1, 6-7.
Collard,C. – Cropp, M. (2008), Euripides Fragments, (Aegeus - Meleager),
Cambridge, Massachusetts, London.
Cropp, M. (1988), Euripides Electra, Aris & Philips.
Conacher, D. J. (1959), ―The Paradox of Euripides' Ion‖. Transactions and
Proceedings of the American Philological Association 90, 20-39.
Cook, A. (1971), Enactment Greek Tragedy, The Swallow Press.
85
Coolidge, A.C.Jr. (1980), Beyond the Fatal Flaw: A study of the Neglected
Forms of Greek Drama, The Maecenas Press, Univ. of Iowa.
Cropp, M. (2005), ―Lost Tragedies: A Survey‖ in J. Gregory A Companion to
Greek Tragedy, 271-292.
Dale, A.M. (1954), Euripides‟Alkestis, edited with Introduction and
commentary. Oxford Univ. Press.
Davie, J. N. (1982), ―Theseus the King in Fifth-Century Athens‖. Greece &
Rome, 29, 1, 25-34.
Davies, M. (1986), “Symbolism and imagery in the poetry of Ibycus‖. Hermes
114, 4, 399-405.
Denniston, J. D. (1954²), The greek Particles. Oxford.
Decharme, P. (1906), Euripides and the Spirit of his Dramas, trans. by
J.Loeb, A.B., MacMillan, London.
Elderkin, G. W. (1941), ―The Hero on a Sandal‖. Hesperia 10, 4, 381-387.
Dodds, E.R. (1977), Δπξηπίδε Βάθρεο, Β΄ έθδ., έκκεηξε κηθξ. Π. Πξεβειάθε,
εηζαγ. Dodds, E.R., κηθξ. Λ. Κάζδαγιε, Δηαηξεία ΢πνπδψλ
Νενειιεληθνχ Πνιίηηζκνχ θαη Γεληθήο Παηδείαο, Αζήλα.
Dover, K.J. (1974), Greek Popular Morality in the Time of Plato and Aristotle.
Hackett Publishing Company, INC, Indianapolis/Cambridg.
Dunbar, N. (1998) Aristophanes Birds, Clarendon Press, Oxford.
Dunn, F. M. (1996), Tragedy‟s End. Closure and Innovation in Euripidean
Drama. New York, Oxford.
Flacelière, R. (19803
), Ο Γεκόζηνο θαη Ηδησηηθόο Βίνο ησλ Αξραίσλ Διιήλσλ,
κηθξ Γεξ. Βαλδψξνπ, Παπαδήκα, Αζήλα.
Frazer, Sir J.G. (1921), Appolodorus, v.II, Loeb Classical Library, reprint.
1990.
Γηαηξνκαλσιάθεο, Γ. (1990), Δπξηπίδε Μήδεηα. Αξραίν θείκελν, κεηάθξαζε.
Δηζαγσγή: D.L.Page, Καξδακίηζα, Αζήλα.
Garner, R. (1990), From Homer to Tragedy.The Art of Allusion in Greek
Portry. Routledge, London-New York.
Garton, C. (1965), ―Matrices of the Plot‖, Story Patterns in Greek Tragedy by
Richmond Lattimore. The Classical Review 15, 2, 195-197.
Giesekam, G.J. (1977), ―Some Textual Problems in Bacchylides XVII‖, The
Classical Quarterly 27, 2, 249-255.
Gomme, A.W. (1956), Historical Commentary on Thucydides. Vol.III, Oxford,
Clarendon Press.
Goossens, R. (1962), Euripide et Athenènes. Brussels.
Goward, B. (2002), Aθήγεζε θαη Σξαγσδία. Αθεγεκαηηθέο ηερληθέο ζηνλ
Αηζρύιν, ηνλ ΢νθνθιή θαη ηνλ Δπξηπίδε, κηθξ Ν.Π.Μπεδαληάθνο,
Καξδακίηζα, Αζήλα.
Graves, R. (1979), Oη Διιεληθνί Μύζνη, η.1, 2, κηθξ. Λ.Εελάθνο, Πιεηάο-
Ρνχγθαο, Αζήλα.
86
Gregory, J.(2010), ―Ζ ηξαγσδία ηνπ Δπξηπίδε‖ ζην ΋ςεηο θαη Θέκαηα ηεο
Αξραίαο Διιεληθήο Σξαγσδίαο, 31 εηζαγσγηθά δνθίκηα, κε 14 εηθόλεο
εληόο θεηκέλνπ, Justina Gregory, 346-373. Mηθξ. Μ. Καίζαξ,
΋.Μπεδαληάθνπ, Γ.Φηιίππνπ. Δπηκ. Γ. Ηαθψβ.
Griffith, M. (2010), ―Μνξθέο Δμνπζίαο” ζην ΋ςεηο θαη Θέκαηα ηεο Αξραίαο
Διιεληθήο Σξαγσδίαο, 31 εηζαγσγηθά δνθίκηα. Με 14 εηθόλεο εληόο
θεηκέλνπ, Justina Gregory 462-488. Mηθξ. Μ. Καίζαξ,
΋.Μπεδαληάθνπ, Γ.Φηιιίπνπ. Δπηκ. Γ.Ηαθψβ.
Grimal, P. (1991), Λεμηθό ηεο Διιεληθήο θαη Ρσκατθήο Μπζνινγίαο, επηκ.
ειιελ. έθδ. Β. Άηζαινο, Univ. Stud. Press, Θεζ/λίθε.
Grube, G.M.A. (1941), The Dramas of Euripides. London.
Goušchin, V. (1999), ―Athenian Synoikism of the Fifth Century B. C., or Two
Stories of Theseus‖, Greece & Rome 46, 2 , 168-187.
Ζalleran, M. (1985), Stagecraft in Euripides. London, Sydney.
Hamilton, R. (1978), ―Prologue Prophecy and Plot in Four Plays of
Euripides‖. The American Journal of Philology 99, 3, 277-302.
Hard, R., Rose, H.J. (2004), The Routledge handbook of Greek mythology:
based on H.J. Rose's Handbook of Greek mythology. London, New
York.
Hansen, M.H. (1991), The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes.
Structure, Principles, and Ideology, Transl. by J.A. Crook. Blackwell
Publishers, Oxford, UK and Cambridge, Mass., USA.
Herter, H. ―Theseus‖, Real Encyclopädie der classischen
Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung, 1894-1980. Suppl. XIII,
1080-1085.
Hornblower, S. (1996), A Commentary on Thucydides, v. II, Oxford,
Clarendon Press.
Huys, M. (1995), The Tale of the Hero who was exposed at Birth in
Euripidean Tragedy: A Study of Motifs. Leuven.
Ηαθψβ, Γ. Η. (1998), Ζ Πνηεηηθή ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Σξαγσδίαο. ΜΗΔΣ,
Αζήλα.
Johansen,H.F.-Whittle,E.W.(1980), Aeshylus,The Suppliants, v. II,
Gyldendalske Boghandel-Nordisk, Forlag.
Jong De I.J.F. (1991), Narrative in Drama. The Art of the Euripidean
Messenger Speech. Leiden.
Jouan, F.- Van Looy, H. (2002) Euripide Tragédies, t. VIII,1erp. Les Belles
Lettres, Paris.
Kaimio, Μ. (1970), The Chorus of Greek Drama within the Light of the Person
Used. Societas Scientiarum Fennica, Helsiki-Helsingfors. [θξηηηθή
Whittle, E. W. (1972), The Classical Review 22, 3, 361-363.
87
Καθξηδήο, Η.Θ. (1986), Διιεληθή Μπζνινγία, Γελ. επνπηεία, η.3 Οη Ήξσεο,
Δθδνηηθή Αζελψλ, ι. Αηγέαο [Γ.Αλαζηαζίνπ], Θεζέαο [΋. Καθξηδή],
Μήδεηα [Δ. Ρνχζζνο]
Καθξηδήο, Φ. (1987), Αξηζηνθάλνπο ΋ξληζεο. Δξκελεπηηθή έθδνζε. Γηάλληλα.
Kamerbeek, J.C. (19632
), The Plays of Sophocles. Commentaries, Part I The
Ajax. Leiden, Brill.
Kannicht, R. (1969), Euripides Helena, Η. Heidelberg.
Kannicht, R. (2004), Tragicorum Graecorum Fragmenta.Vol.V 1-2: Euripides.
Göttingen.
KG : Kühner, R. Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache. Zwiter
Teil 3. Aufl. von B. Gerth.Hannover- Leipzig 1904.
Κaramanou, I. (2006), Euripides Danae and Dictys, Introduction, Text and
Commentary. K. G. Saur München - Leipzig.
Kassel, R.-Austin, C. (1989), Poetae Comici Graeci (PCG), v.vii, Βεξνιίλν,
Νέα Τφξθε.
Καηζνχξεο, Α. (1976), Ζ Παξεμήγεζε ζηελ Σξαγσδία θαη ζηελ Κσκσδία.
Ησάλληλα.
Kerényi, K. (1966), H Μπζνινγία ησλ Διιήλσλ, Μηθξ Γ. ΢ηαζφπνπινπ.
Αζήλα.
Kitto, H.D.F. (19812
), Αξραία Διιεληθή Σξαγσδία, κηθξ Λ. Εελάθνο.
Παπαδήκα, Αζήλα.
Knox, B.M.W.,(1977), ―The ‗Medea‘ of Euripides‖. YCS 25.
Kνιφκπνβα, Κ.Μ.- Οδεξέηζθατα, Δ.Λ. (1989), Ζ Καζεκεξηλή Εσή ζηελ
Αξραία Διιάδα, Μηθξ Γ.Εσίδε. Παπαδήκα, Αζήλα.
Kovacs, D. (2008), ―Notes and Discussions. And: baby makes three: Aegeus
Wife as Mother-to-be of Theseus in Euripides‘ Medea”. The Classical
Philology 3, 298-304, University of Chicago.
Kubo, M. (1967), ―The Norm of Myth: Euripides' Electra‖. Harvard Studies in
Classical Philology, 71, 15-31.
Kuntz, M. (1993), Narrative Setting and Dramatic Poetry, Leiden, New York,
Köln, MacMillan, London.
Lacey, W.K. (1968), The Family in Classical Greece. Cornell Univ. Press,
Ithaca, New York.
Lesky, A. (1972, γ΄αλαη. 2003) Ζ Σξαγηθή Πνίεζε ησλ Αξραίσλ Διιήλσλ, η.
Β΄, Ο Δπξηπίδεο θαη ην ηέινο ηνπ είδνπο, κηθξ. Ν.Υνπξκνπδηάδεο.
ΜΗΔΣ Αζήλα.
(LIMC) Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae 1981-98, Vol. I,1-2,
VII 1-2.Zürich, München, ι. Aegeus [U. Kron], Theseus [C. Weber
Lehmann].
Littleton, Scott C. (2008) ―Theseus as an Indo-European sword hero with an
excursus on some parallels between the Athenian Monster- Slayer
and Beowulf‖. The Heroic Age. Los Angeles. 
88
Loraux, N. (1981), The children of Athena. Athenian Ideas about Citizenship
and the Division between the Sexes, Transl. by C. Levine. Duke Univ.
Press.
Lloyd, M. (1992), Σhe Agon in Euripides. Clarendon Press, Oxford.
Lloyd, M. (1994), Euripides Andromache. With Introduction, Translation and
Commentary. Aris & Philips Ltd-Warminster-England.
LSJ (1996), A Greek-Engish Lexicon, Compilled by H. G. Liddel and R.Scott.
Revised and Augmented throughout by Sir H.S. Jones. With the
assistance of R. McKenzie and with the cooperation of many scholars.
With a revised supplement.
Lyons, D. (1954), Gender and Immortality, Heroins in Ancient Greek Myth
and Cult. Princeton, New Jersey.
Λππνπξιήο, Γ. (1983), Αξραία Διιεληθή Μεηξηθή. Αζήλα.
McDermott, E. (1974), ―Double Meaning and Mythic Novelty in Euripides'
Plays‖. Transactions of the American Philological Association 121,
(1991), 123- 132.
McDermott, E. (1989), Δuripides‟ Medea. The Incarnation of the Disorder.
The Pensylvania State University Press, Univ. Park and London.
McDonald, M. (1991), Οη όξνη ηεο επηπρίαο ζηνλ Δπξηπίδε. Μηθξ Δ. Μπειηέο.
Οδπζζέαο, Αζήλα.
McHardy, F., Robson, J., Harey, D, (2005), Lost Dramas of Classical Athens.
Greek Tragic Fragments. Univ. of Exeter Press.
Μaehler, H. (2004), Bacchylides A Selection. Cambridge Univ. Press.
Mastronarde, D.J. (1994), Euripides Phoenissae.Edited with Itroduction and
Commentary. Cambridge Univ.Press.
Mastronarde, D.J. (2003), Δπξηπίδνπ Μήδεηα. Δηζαγσγή, θηινινγηθή
επηκέιεηα, ζρφιηα, Μηθξ Γ. Γησηνπνχινπ, επηκ. κηθξ Μ.
Υξηζηφπνπινο. Παηάθε, Αζήλα.
Mastronarde, D.J. (2010), Σhe Art of Euripides. Dramatic Technique and
Social Context.
Mastronarde, D.J. (2010), ―Οη Θενί ζηελ Αξραία Διιεληθή Σξαγσδία‖ ζην
΋ςεηο θαη Θέκαηα ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Σξαγσδίαο, 31 εηζαγσγηθά
δνθίκηα, κε 14 εηθόλεο εληόο θεηκέλνπ, Justina Gregory, 445-462.
Mηθξ. Μ. Καίζαξ, ΋.Μπεδαληάθνπ, Γ.Φηιίππνπ. Δπηκ. Γ. Ηαθψβ.
Meridor, R.A. (1984), ―Plot and Myth in Euripides‘ Heracles and Troades‖.
Phoenix, ClAC.
Mierow, H. E. (1931), ―Euripides' Artistic Development. ―The American
Journal of Philology 52, 4, 339-350.
Mikalson, N. (20092
), Ancient Greek Religion.Willey, Blackwell.
Mills, S. P. (1980), ―The Sorrows of Medea‖. Classical Philology, 75, 4, 289-
296.
89
Mills, S. (1997), Theseus, Tragedy and the Athenian Empire. Clarendon
Press, Oxford.
Michelini, A. N. (1987), Euripides and the Tragic Tradition.
Moore, C. H. (1916), ―Tyxi Prologizousa, and the Identification of the Speaker
of the Prologue.‖ Classical Philology 11,1, 1-10.
Morwood, J. (2007), Euripides‟ Suppliant Women. With Introduction,
Translation and Commentary.
Μπαθνληθφια-Γεσξγνπνχινπ, Υ. (1994), ΢ηηγκέο ηεο Διιεληθήο Σξαγσδίαο.
Καξδακίηζα, Αζήλα.
Mπεδαληάθνο, Ν. (2004), Σν αθεγεκαηηθφ κνληέιν ηνπ Greimas θαη νη
ηξαγσδίεο ηνπ Δπξηπίδε. Καξδακίηζα, Αζήλα.
Nauck, A. (1892) iterum recensuit Euripidis Perditarum Tragoediarum
Fragmenta. vol.III, ed. min., Lipsiae.
Nauck, A. (1889), Tragicorum Graecorum Fragmenta, suppl. B. Snell.
Hildesheim, Zürich, New York.
Neils, J. (1981),‖The Loves of Theseus: An Early Cup by Oltos‖. American
Journal of Archaeology, 85, 2, 177-179.
Ober, J. (1985), Fortress Attica. Defense of the Athenian Land Frontier, 404-
322 B.C. Leiden- Brill.
Ober, J. (1989), Mass and Elite in Democratic Athens. Rretoric, Ideology and
the Power of the People. Princeton Univ. Press.
Parca, M. (1992), ―Of Nature and Eros: Deianeira in Sophocles‘ Trachiniae‖.
Illinois Classical Studies XVII, 2, 175-192.
Parker, L.P.E. (2007), Euripides Alcestis. With Introduction and Commentary.
Oxford.
Pechstein, N. (1998), Euripides Satyrographos. Ein Kommentar zu den
Euripideischen Satyrspielfragmenten.
Pfeiffer, R. (1949), Callimachus. Vol. 1. Fragmenta, Clarendon Press, Oxford.
Post, C.R. (1922), ―The Dramatic Art of Sophocles as Revealed by the
Fragments of the Lost Plays‖. Harvard Studies in Classical Philology
33, 1-63.
Radt, S. (1985), Tragicorum Graecorum Fragmenta.Vol III, Aeschylus.
Göttingen.
Radt, S. (19992
), Tragicorum Graecorum Fragmenta. Vol. IV, Sophocles.
Göttingen.
Rexroth, K.(1966-68), Classics Revised. New York.
Rivier, A. (1958), ―L‘ Élément Démonique Chez Euripide‖, Entretiens sur l‟
antiquité Classique, T. VI, Euripide, Sept Exposés et Discussions par
J.C. Kamerbeek. A. Rivier, H. Diller, A. Lesky, R.P. WinningonIngram,
G. Zuntz, V. Martin,Genéve.
Roberts, D.H. (2010), ―Πξφινγνη θαη Δπίινγνη‖ ζην ΋ςεηο θαη Θέκαηα ηεο
Αξραίαο Διιεληθήο Σξαγσδίαο, 31 εηζαγσγηθά δνθίκηα, κε 14 εηθόλεο 
90
εληόο θεηκέλνπ, Justina Gregory, 178-205. Mηθξ Μ. Καίζαξ, ΋.
Μπεδαληάθνπ, Γ.Φηιίππνπ. Δπηκ. Γ. Ηαθψβ.
Rogers, B.B. (1930), Acharnians of Aristophanes. The Greek Text Revised
with a Translation into corresponding metres, introduction and
Commentary. G. Bell and Sons LTD. London.
Roscher, W.H. (1884-1886), Ausführliches Lexicon der griechischen und
romischen Mythologie. Teubner, Leipzig, ι. Aegeus [Wörner], Aethra
[Roscher], Marathon [Schirmer], Sinis [Wörner], Theseus [Steuding]
Rose, H.J. (1991), A Handbook of Greek Mythology.
Rosenmeyer, P.A. (2004), ―Girls at play in Early Greek Poetry‖. The
American Journal of Philology 125, 2,163-178.
Scodel, R. (1984), ―The Irony of Fate in Bacchylides 17‖, Hermes 112, 2,
137-143.
Skutsch, Ο. (1967), ‗‗Notes on Ennian Tragedy‘‘. Harvard Studies in Classical
Philology 71, 125-142.
Segal, C. P. (1992), ―Tragic beginning : Narration, Voice and Authority in the
Prologues of Greek drama‖.YCS 29, 85-112.
Segal, C. (1993), Euripides and the Poetics of Sorrow. Art, Gender and
Commemoration in Alcestis, Hippolytus and Hecuba.
Segal, C. (1995), ―The Comic Catastrophe‖ in Stage Directions. Essays in
Ancient Drama in Honor of E.W. Handley. Edited by Alan Griffiths,
Institute of Class. Studies , Univ. of London School of Advanced
Studies.
Shapiro, H.A. (1988), ―The Marathonian Bull on the Athenian Akropolis‖.
American Journal of Archaeology 92, 3, 373-382.
Shapiro, H.A. (1994), Myth into Art. Poet and Painter in Classical Greece.
London. New York.
Shaw, M. (1975), ―The Female Intruder: Women in Fifth-Century Drama‖.
Classical Philology 70, 4, 255-266.
Shefton, Β. Β. (1956), ―Μedea at Marathon‖. American Journal of
Archaeology 60, 159-163.
Shefton, B. (1962), ―Herakles and Theseus on a Red-Figured Louterion‖.
Hesperia, 31, 4, 330-368+414-415.
Small, J.P. (2010), ―Απεηθνλίζεηο ηεο αξραίαο ηξαγσδίαο‖ ζην ΋ςεηο θαη
Θέκαηα ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Σξαγσδίαο, 31 εηζαγσγηθά δνθίκηα, κε
14 εηθόλεο εληόο θεηκέλνπ, Justina Gregory, 143-164. Mηθξ. Μ.
Καίζαξ, ΋. Μπεδαληάθνπ, Γ.Φηιίππνπ. Δπηκ. Γ. Ηαθψβ.
Snell, B. (1969), Μεηξηθή ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Πνηήζεσο. Μηθξ. Α. Νηθήηα,
Αζήλα.
Snell, B. (19862
), edit. Tragicorum Graecorum Fragmenta (TrGF), vol. Η θαη
V2 Appendix, Kannicht 2004, Göttingen.
91
Smith, C. (1881), ―Kylix with Exploits of Theseus‖. The Journal of Hellenic
Studies 2, 57-64.
Smyth, H.W. (1920), Greek Grammar for Colleges. American Book
Company, New York, Cincinnati, Boston, Atlanta, Chicago.
Sommerstein, A.H. (19803
), The Comedies of Aristophanes.v. I, Acharnians.
Aris & Philips Ltd-Warminster-England.
Sommerstein, A.H. (2001), The Comedies of Aristophanes. Wealth. Edited
with translation and commentary. Aris & Philips Ltd-WarminsterEngland.
Sourvinou-Inwood, C. (1971), ―Theseus Lifting the Rock and a Cup near the
Pithos Painter‖. The Journal of Hellenic Studies 91, 94-109. Καη
Simon, S. (1981), ―Theseus as Son and Stepson. A Tentative
Illustration of the Greek Mythological Mentality by Christiane
Sourvinou-Inwood‖. The Classical Review 31, 1, 64-66.
Spence, I. G. (1990), ―Perikles and the Defence of Attika during the
Peloponnesian War‖. The Journal of Hellenic Studies 110, 91-109.
Spira, Α. Untersuchungen zum Deus ex machina bei Sophokles und
Euripides, [θξηηηθή Baldry, H.C. (1962), ―Deus Ex Machina‖. The
Classical Review 12, 2, 129-131].
Stanford, W.B. (1985), Sophocles Ajax. Edited with Introduction, Revised
Text, Commentary, Appendixes and Bibliography. Salem, New
Hampshire.
Starkie,W.J.M. (1968), The Acharnians of Aristophanes, With Introduction,
English prose Translation, Critical Notes and Commentary. Adolf M.
Hakkert, Amsterdam.
Stephanopoulos, Th. K. ‖Umgestaltung des Mythos durch Euripides”, [θξηηηθή
Craik, E. M. (1984). The Journal of Hellenic Studies 104, 202].
Stephanus, Thesaurus Graecae Linguae, v.IV, VI, 1954.
Sutton, D. F.(1978), ―Euripides' "Theseus"‖. Hermes, 106,1, 49-53. Verlag.
Taplin, O. (2007) Pots and Plays.Interactions between Tragedy and Greek
Vase-painting of the Fourth Century B.C. Los Angeles.
Tillyard, E. M. W. (1913), ―Theseus, Sinis, and the Isthmian Games‖. The
Journal of Hellenic Studies 33, 296-312.
Thompson, D' Arcy Wentworth (1947), A Glossary of Greek Fishes, London.
Σrendall, A.D.& Webster, T.B.L. (1971), Illustation of Greek Drama. London.
Usher, S. (1993), Greek Orators, V Demosthenes on the Crown (De Corona).
Translated with Introduction and Commentary. Aris & Phillips LTD
Warminser, England.
Walker, H.J.(1995), Theseus and Athens. Oxford Univ. Press.
Webster, T.B.L. (1966), ―The Myth of Ariadne from Homer to Catullus‖.
Greece & Rome, 13, 22-31, Cambridge University Press.
92
Webster, T.B.L.(1967), Monuments Illustrating Tragedy and Satyr Play,
second edition with appendix, vol. I, University of London.
Webster, T.B.L. (1967), The Tragedies of Euripides. London.[θξηηηθή Burnett,
P. A. (1968), Classical Philology 63, 4, 310-313].
Wernicke, K. (1983), ―Aegeus‖, RE I1, 952-956.
West, M.L. (1987), Introduction to Greek Metre. Oxford, Clarendon Press.
Wilamowitz-Moellendorff, U. (1875), Analecta Euripidea. Inest Supplicum
Fabula ad Codicem Archetypum Recognita. Hildesheim.
Whitman, C. (1996), Ο Δπξηπίδεο θαη ν θύθινο ηνπ κύζνπ, κηθξ. Δ.
Θσκαδάθε, επηκ.Μ.Γηφζε. Αζήλα.
Wood F. A. (1928), ―Greek Fish Names: Part II‖. The American Journal of
Philology 49, 1, 36-56.
Woodard, R. (2007), The Cambridge Companion to Greek Mythology.
Cambridge, Univ. Press.
Wycherley, R.E. (1963), ―Plato‘s Phaidros‖. Phoenix 17.
Υνπξκνπδηάδεο, Ν. (1984), ΋ξνη θαη Μεηαζρεκαηηζκνί ζηελ Αξραία Διιεληθή
Σξαγσδία. Αζήλα.
Young, S.P. (1953), The Women of Greek Drama. New York.
Zacharia, K. (1986), Converging Truths, Euripides Ion and the Athenian
Quest for Self-Definition, Brill, Leiden - Boston.
Zuntz, G. (1965), An Inquary into the Transmission of the plays of Euripides.
Cambridge. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Popular Posts Of The Week

Αναγνώστες

Translate

... ---------------------------------------------------------------------------